πεποιθότες


πεποιθότες
см. πείθω

Ancient Greek-Russian simple. 2014.